PMO
Doelstelling PMO 2.0  |
PMO community  |
PMO Sharepoint  |

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatie doeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of andere jurisdictie dan Nederland.


Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.
 

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.
 

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan PMO 2.0  niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. PMO- 2.0 aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
 

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door PMO 2.0  gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. PMO2.0 aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

 

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van PMO 2.0.

Disclaimer

Missie
Stichting PMO 2.0´s missie is om haar positie als PMO kennis organisatie op het gebied van projectmanagement organisatie en de opleiding van de projectmanagement officer, verder te versterken en door het organiseren van Ronde Tafel bijeenkomsten, Workshops, Seminars, de PMOLinked community en de PMO 2.0 kennisbank.

Respect en Integriteit
PMO 2.0 gaat vertrouwelijk en respectvol om met gegevens van sponsors en haar leden en zal geen gegevens openbaar maken zonder toestemming vooraf. Alle bestuurleden van PMO 2.0 hebben een geheimhoudingsclausule ondertekend.

Interpersoonlijk gedrag
Bestuursleden en gerelateerde professionals van PMO 2.0 kunnen zich verplaatsen in de positie van anderen. Ze onderkennen de gevoelens en wensen van anderen. Ze hebben oog voor de politiek . Ze onderkennen het belang en de belangen van de verschillende aangesloten organisaties. Ze leveren een actieve bijdrage aan het gezamenlijke resultaat. Ze verkiezen de belangen van de groep boven het persoonlijk belang.

Wijze van werken
PMO 2.0 stelt hoge eisen aan haar bestuurleden, medewerkers,en gerelateerde professionals en haar doelstellingen. PMO 2.0 is er steeds op uit concrete, tastbare resultaten te boeken. Bestuursleden van PMO 2.0 hebben de gedrevenheid om zaken gedaan te krijgen en het optimale uit situaties te halen.

Gedragscode